Офіційний веб-сайт
Головне менюПорядок складання запитів
 


   

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Центру по нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат у
Полтавській області
від 30.06.2011 №  39

 

ПОРЯДОК
складання та подання запиту на інформацію у Центрі по нарахуванню та здісненню соціальних виплат у Полтавській області

1.Загальні положення

1.1. Забезпечення прозорості та відкритості роботи, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області (далі - Центр) здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, Регламенту Центру,  а також цього Положення.
1.2. Доступ до публічної інформації Центру забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.3. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом
України „Про звернення громадян”.
1.4. Положення даного Порядку обов'язкові для виконання кожним відповідальним працівником Центру.

2. Поняття запиту на інформацію

2.1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3. Розпорядник публічної інформації Центру

3.1. Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Центром своїх повноважень.
3.2. Відповідь на запит на інформацію дається за підписом начальника Центру та його заступників у межах повноважень.

4.Порядок складення та подання запитів на інформацію

4.1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону (крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій).
4.2.  Письмовий запит на інформацію подається у довільній формі. 
4.3.  Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 • 4.4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації.
  4.5. Запит може бути поданий особисто до відділу вхідної та вихідної документації Центру, який забезпечує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  4.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
  4.7. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  4.8. У разі коли запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого  продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  4.9. Інформація на запит надається безоплатно.
  4.10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
  4.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із найменуванням Центру, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

  5. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

  5.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 • Центр не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
 • не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”. 

 • 5.2. У випадку, якщо Центр не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
  5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по-батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію у Центрі;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.

 • 5.4. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
  5.5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації” строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі, з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
  5.6. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по-батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію у Центрі;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не можу бути задоволений у встановлений цим законом строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.
 • 6. Процедура роботи із запитом на інформацію

  6.1. Відповідальний працівник Центру (далі - Реєстратор) приймає запит на інформацію, відмічає дату отримання запиту та реєстраційний номер, вносить відповідні дані про запит до Журналу реєстрації запитів на інформацію та подає на резолюцію керівнику.
  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює Реєстратор, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  6.2. Реєстраційний номер складається з п'яти цифр, з яких перші дві означають рік, інші три – порядковий номер.
  6.3. У разі, якщо запит надійшов в усній формі, Реєстратор самостійно заповнює бланк запиту на підставі усної інформації від заявника.
  6.4. Керівник структурного підрозділу, якому Реєстратор передав запит, ставить свій підпис у Журналі реєстрації запитів на інформацію про отримання запиту, вивчає його, визначає відповідального виконавця та передає йому запит для виконання.
  6.5. Виконавець розглядає запит, у триденний термін готує на нього відповідь у 2-х примірниках, візує 2 – й  примірник, підписує у керівника та передає разом із запитом Реєстратору.
  6.6. Контроль за своєчасним виконанням запиту на інформацію здійснює Реєстратор.
  6.7. Другий примірник відповіді на запит зберігається у Реєстратора.
  6.8. Реєстратор подає всі необхідні матеріали для відправки запиту, після чого робить відповідний  запис у Журналі реєстрації запитів на інформацію.

   

   

   


   
       © CSV 2011