Офіційний веб-сайт
Головне менюРегламент роботи
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника Центру
по нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат у Полтавській
області
від 25.05.2009  № 158
(зі змінами внесеними наказом начальника Центру
від 30.06.2011 № 40)

 

РЕГЛАМЕНТ
Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
у Полтавській області

І. Організаційна частина

Загальні положення

 1. Регламент Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області (далі - Регламент) визначає організаційні та процедурні засади діяльності Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області (далі - Центр) відповідно до покладених повноважень.
 2. Центр є державною установою і забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення.
 3. Центр підпорядковується Головному управлінню праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.
 4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації програм соціального захисту населення, Положенням про Центр та цим Регламентом.
 5. Центр очолює Начальник Центру, який призначається та звільняється з посади начальником Головного управління праці та соціального захисту населення за погодженням з обласною адміністрацією.
 6.       Начальник Центру має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

 7. Організація роботи Центру здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про Центр.
 8. Положення про Центр розробляється Начальником Центру у відповідності до Типового положення про Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат та затверджується наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.
 9. Штатний розпис Центру, кошторис видатків затверджується начальником Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.
 10. Положення про структурні підрозділи Центру розробляються їх керівниками і затверджуються начальником Центру.
  Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів та працівників визначаються у посадових інструкціях, що розробляються згідно із Довідником типових професійно – кваліфікаційних характеристик посад державних службовців та Рекомендацій щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців.
 11. Посадові інструкції працівників  структурних підрозділів Центру розробляються їх безпосередніми керівниками та затверджуються Начальником Центру.
 12. Робота  Центру є відкритою і гласною за винятком питань, які становлять державну і службову таємницю.
 13. Відповідно до законів України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та Загальних правил поведінки державного службовця кожен працівник Центру має дотримуватися основних принципів державної служби та етики поведінки державного службовця, не припускатися дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.
 14. Консультативні та дорадчі органи, комісії Центру

 15. Для сприяння здійсненню повноважень Центру начальник утворює консультативні та дорадчі органи (робочі групи, комісії тощо). Завдання функції та персональний склад таких органів визначає начальник Центру.
 16.      Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

  Планування роботи

 17. Планування роботи здійснюється з метою створення умов для послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів Центру для спрямування їх на ефективне виконання завдань та реалізацію покладених функцій.
 18. Центр здійснює свою роботу відповідно поточних планів (квартал, місяць).
 19. Формування планів роботи Центру здійснюється за пропозиціями структурних підрозділів Центру, погодженими із заступниками начальника Центру (відповідно до розподілу обов’язків).
 20.      Структурні підрозділи Центру планують свою діяльність на квартал і місяць відповідно до квартального та місячного плану діяльності Центру.

 21. Робота структурних підрозділів Центру здійснюється за квартальними і місячними планами, які затверджуються  заступниками начальника Центру (відповідно до розподілу обов’язків).
 22. Процес поточного планування структурними підрозділами повинен бути узгоджений у часі із планами роботи Центру.
 23.      Поточні плани складаються з метою забезпечення:
  - розподілу робіт в часі;
  - розподілу робіт серед виконавців;
  - розподілу ресурсів;
  - контролю за виконанням поточного плану.

 24. Плани роботи Центру передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр – Міністра України, державних і регіональних програм соціально – економічного розвитку, здійснення інших визначених законами повноважень та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.
  До планів роботи Центру включаються питання, пов’язані із здійсненням заходів щодо своєчасного нарахування та виплати державних соціальних допомог і компенсацій, поліпшенням діяльності структурних підрозділів Центру, їх взаємодією.

 25. У планах роботи Центру визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення планових заходів, а також строки їх виконання.
 26. Формування планів роботи структурних підрозділів здійснюється  з урахуванням положень п. 19 цього Регламенту.
 27. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів Центру здійснюється заступниками начальника Центру (відповідно до розподілу обов’язків).
 28. Організація роботи структурних підрозділів

 29. Структурні підрозділи Центру, відповідно до розподілу обов’язків та покладених на них завдань:

 30. а) забезпечують підготовку документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого пічного палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат тощо через центри поштового зв'язку та банківські установи;
  б) здійснюють контроль за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат;
  в) здійснюють вхідний облік та контроль документів з питань призначення соціальної допомоги, інших грошових виплат, які надходять від органів праці та соціального захисту населення, підприємств, організацій, установ;
  г) забезпечують своєчасний розгляд усних і письмових звернень громадян з віднесених до його компетенції питань, здійснюють їх аналіз, уживають заходів щодо усунення причин, що їх породжують;
  д) забезпечують упровадження в органах праці та соціального захисту населення уніфікованих комп'ютерних технологій, підтримку функціонування їх програмних засобів у складі єдиної відомчої інформаційної системи, підтримку єдиного інформаційного і телекомунікаційного середовища з питань надання всіх видів соціальної допомоги, інших грошових виплат;
  е) забезпечують організацію збору, опрацювання, систематизації інформації про пільгові категорії громадян, підтримку та збереження електронної інформації в актуальному стані;
  ж) здійснюють розробку за дорученням Начальника Центру проектів наказів з організаційних та кадрових питань;
  з) виконують інші функції відповідно до цього Регламенту.

 31. Організація роботи структурних підрозділів Центру здійснюється відповідно до цього Регламенту, Положення про Центр, Положень про відповідні структурні підрозділи Центру.
 32. Управління персоналом та проходження державної служби

  Загальні положення

 33. Організацію роботи з кадрами в Центрі здійснює головний спеціаліст по кадрах сектора правового забезпечення.
 34. Право на прийняття на державну службу до Центру мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір або іншу процедуру,  передбачену чинним законодавством.
 35. Прийняття на роботу працівників адміністративно - господарського відділу здійснюється відповідно до законодавства про працю.
 36. На кожного працівника, прийнятого на роботу, оформляється особова справа.
 37. Відповідальність за ведення кадрової роботи покладається на головного спеціаліста по кадрах сектора правового забезпечення.
 38. Прийняття на державну службу

 39. Прийняття осіб на роботу до Центру і їх звільнення здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України „Про державну службу”.
       Прийняття кандидатів на державну службу до Центру  здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службу” на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено чинним законодавством України.
 40. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Центрі регулюється Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 та Порядком проведення іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад державних службовців, який затверджений наказом Центру від 18.11.2002 року № 168-К.
 41. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Центрі наказом начальника Центру утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
  Очолює конкурсну комісію Центру заступник начальника Центру.
 42. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівнику.
  Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
 43. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник на підставі пропозицій конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
 44. При прийнятті  осіб на державну службу рішенням керівника може встановлюватись випробувальний термін до шести місяців.
  При негативному результаті випробування особа звільняється з роботи відповідно до законодавства про працю.
 45. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитись в установленому порядку стажування терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.
 46. Особи, які вперше приймаються на державну службу приймають Присягу державного службовця.
 47. Присвоєння рангів

 48. Присвоєння  рангів  працівникам Центру здійснюється відповідно до ст. 26 Закону України „Про державну службу” та Положення по ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року № 658.
 49. Ранги працівникам Центру присвоюються одночасно з прийняттям їх на державну службу або з призначенням на вищу посаду.
  Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг в межах відповідної категорії посад.
 50. Подання на присвоєння рангу начальникам структурних підрозділів Центру готується заступником начальника Центру (відповідно до розподілу обов’язків), на інших працівників – начальником структурного підрозділу.
 51. За виконання особливо відповідальних завдань працівникам може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
  Черговий ранг не може бути присвоєно працівнику, до якого протягом року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування.
 52. Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до працівника як захід дисциплінарного впливу.
 53. Особам, які призначені на посади державних службовців з випробувальним терміном, ранг державного службовця присвоюється після успішного проходження випробувального терміну.
 54. Формування кадрового резерву

 55. Кадровий резерв в Центрі формується відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199.
 56. До кадрового резерву Центру зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, виявляють ініціативу, володіють навиками роботи на комп’ютері,  мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов’язків.
 57. Зарахування до кадрового резерву в Центрі затверджується наказом начальника Центру, за погодженням з іншими органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження з цими органами.
 58. Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.
 59. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
 60. Порядок надання відпусток

 61. Порядок надання відпусток працівникам регламентується законами України „Про відпустки”, „Про державну службу”, а також Колективним договором Центру.
 62. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується начальником Центру, за погодженням профспілкового комітету Центру, не пізніше 5 січня нового року і доводиться до відома всіх працівників.
 63. Згідно із наказом Центру, у разі службової необхідності, за рішенням начальника або особи, яка виконує його обов’язки, працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки (відповідно до ст. 20 Закону України „Про державну службу”). Частина невикористаної відпустки, що залишилась, надається працівнику у будь-який інший час поточного року або приєднується до щорічної відпустки в наступному році на підставі відповідного наказу.
 64. Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних із відпустками, здійснює головний спеціаліст по кадрах сектора правового забезпечення.
 65. Оцінка діяльності персоналу

 66. З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 „Про затвердження Положення  про проведення атестації державних службовців” один раз на три роки в Центрі проводиться атестація державних службовців.
 67. Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов’язків,  визначених у посадових інструкціях.
 68. У період між атестаціями в Центрі проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків, відповідно до Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них  обов’язків та завдань, затвердженого начальником Центру.
 69. Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівником під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.
 70. Розпорядок та внутрішній режим роботи

 71. Відповідно до ст. 50  Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
 72.      Режим роботи Центру встановлюється такий:
  початок робочого дня о 8-00;
  закінчення робочого дня о 17.00, у п’ятницю – о 15-45;
  обідня перерва – 45 хвилин (з 12-00 до 12-45).

 73. Перебування працівників Центру із службових питань у робочий час за межами приміщення Центру погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів.
 74.      Керівники структурних підрозділів Центру повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час начальника Центру, а у разі його відсутності – заступників начальника Центру.

 75. Організація використання робочого часу Центру визначається у Правилах внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються начальником Центру.
 76. ІІ. Процедурна частина

  Порядок внесення та розгляду проектів наказів начальника Центру

 77. Начальник Центру на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр – Міністра України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, та з метою здійснення управлінської діяльності видає одноособово в межах повноважень накази.
 78.      За відсутності начальника Центру накази підписує заступник начальника Центру, на якого покладено виконання обов’язків начальника Центру,  й несе персональну відповідальність за наслідки їх виконання.
  Накази поділяються  на чотири види, кожен з яких має свою позначку: накази з основної діяльності, накази про надання відпусток (В), накази з особового складу (К) та накази про відрядження (ОС). 
  На кожен вид наказів заводиться окремий журнал реєстрації, який прошивається, пронумеровується та скріплюється печаткою.

 79. Проекти наказів начальника Центру (далі – проекти наказів) готуються сектором правового забезпечення Центру.
 80. Проекти наказів підлягають обов’язковому погодженню  із структурними підрозділами Центру, які мають відношення до змісту основних положень проекту наказу.
 81.       Головний розробник самостійно визначає відповідні структурні підрозділи Центру, виходячи із змісту основних положень проекту наказу.
  Структурні підрозділи Центру за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту наказу.

 82. Проекти наказів погоджуються шляхом їх візування начальниками відповідних структурних підрозділів Центру, заступниками начальника (відповідно до розподілу обов’язків). 
 83.       При цьому зазначаються посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект наказу, а також дата візування.

 84. Проекти наказів підлягають обов’язковій правовій експертизі завідувачем сектора правового забезпечення.
 85. Завідувач сектора правового забезпечення опрацьовує поданий проект наказу, зокрема:
  а) проводить його правову експертизу;
  б) вносить поправки, пов'язані із приведенням проекту наказу у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки;
  в) у разі потреби редагує проект наказу.

  Завідувач сектора під час проведення правової експертизи:
  а) перевіряє проект наказу на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
  б) оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
  в) перевіряє проект наказу на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із відповідними органами.
  У разі виявлення невідповідності проекту наказу чи його окремих положень актам законодавства та цьому Регламенту, завідувач сектора правового забезпечення готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

 86. Проект наказу, у тексті якого містяться посилання на нормативно – правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
 87.      Якщо під час опрацювання проекту наказу виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
  Проект наказу візується працівниками Центру, які здійснювали його розробку, завідувачем сектора правового забезпечення та начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності.

 88. Наказ начальника Центру набирає чинності з моменту його видання, якщо самим наказом не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
 89. Порядок проведення нарад

 90. Начальник Центру проводить наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції.
 91. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
 92.      Протокол наради підписує головуючий.

 93. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку накази начальника Центру.
 94. Взаємовідносини Центру з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 95. Взаємовідносини Центру з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється в установленому законами порядку, з метою забезпечення належного виконання покладених на Центр завдань.
 96. Особистий прийом громадян і порядок розгляду
  письмових звернень

 97. Особистий прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян в Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, нормативно – правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно – правових актів, а також цього Регламенту.
  Особистий прийом громадян в Центрі проводять начальник Центру, заступники начальника Центру, керівники структурних підрозділів.
  Особистий прийом проводиться в дні та години відповідно до встановленого порядку.
  За відсутності посадової особи, яка здійснює особистий прийом громадян відповідно до встановленого порядку, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.
 98. Громадяни України, юридичні особи та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають право без обмежень звернутись до Центру  та його посадових осіб з приводу питань, що стосуються їх діяльності для реалізації своїх соціально – економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та з приводу порушення цих прав.
 99. Звернення громадян подаються у вигляді пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг.
  Громадяни мають право звертатися до Центру як в усній формі, так і письмово.
  Громадяни мають право передавати звернення до Центру особисто, через уповноважену особу або надсилати його поштою.
 100. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
  На прохання заявника йому повідомляється реєстраційний номер та дата реєстрації звернення. За наявності у заявника копії звернення на ній проставляються реєстраційний номер та дата реєстрації.
  У зверненні має бути зазначено:
  - прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина;
  - суть порушеного питання (заява, скарга, інформаційний запит);
  - підпис заявника із зазначенням дати.
 101. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим  поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.
  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, що не дає можливості розглянути звернення по суті, повертається особі, яка його подала, з відповідними  роз’ясненнями не пізніше п’яти днів від дня отримання такого звернення.
  Якщо питання, порушені у зверненні, одержані Центром, не належать до його компетенції, то звернення в термін, що не перевищує п’яти днів, пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
  Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, авторство якого неможливо встановити, вважається анонімним  і розгляду не підлягає.
 102. Звернення розглядаються та на них дається відповідь у термін, що не перевищує одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, не пізніше, як за 15 днів від дня їх отримання.
  Посадова особа Центру, яка відповідає за попередній розгляд звернень громадян, у разі виявлення звернення, оформленого без дотримання цих вимог, готує проект відмови у розгляді з роз’ясненням причин такої відмови.
  Звернення, яке не підлягає розгляду, повертається заявнику разом з письмовою відмовою протягом десяти робочих днів від дня його надходження.
 103. Забезпечення доступу до публічної інформації

 104. Забезпечення прозорості та відкритості роботи, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації у Центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а також цього Регламенту.
 105. У Центрі доступ до публічної інформації у встановленому порядку забезпечує відділ вхідної та вихідної документації Центру.
 106. Запит на інформацію приймається та реєструється особою, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації (далі - Реєстратор).
 107. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 108. Запит на інформацію подається у довільній формі.  Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації.
 109. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює Реєстратор, із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 110. У разі, якщо запит надійшов в усній формі, Реєстратор самостійно заповнює бланк запиту на підставі усної інформації від заявника.
 111. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 112. Відповідь на запит на інформацію дається за підписом начальника Центру та його заступників у межах повноважень.
 113. Контроль за своєчасним виконанням запиту на інформацію здійснює Реєстратор.
 114. Другий примірник відповіді на запит зберігається у Реєстратора.
 115. У разі коли запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого  продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 116. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
  - розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  - запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
  не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

Заступник начальника Центру                                                         С.Д. Сітак

 
     © CSV 2011