Перелік відомостей, що становить службову інформацію
Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області

         1. Інформація, що міститься в документах Центру, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Центру, його структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

         2. Документи Центру, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

         3. Службова інформація у сфері кадрового забезпечення та діяльності із запобігання та протидії корупції:

 • зміст особових справ та трудових книжок працівників Центру;
 • накази Центру з особового складу,  основної діяльності;
 • персональні дані працівників Центру;
 • персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх і мобільних телефонів працівників Центру;
 • відомості щодо функціональних обов’язків спеціалістів Центру;
 • довідки, звіти з кадрової роботи;
 • кадровий резерв Центру;
 • відомості, що містяться у ЄДКС „Кадри”;
 • протоколи засідань конкурсної, атестаційної комісій та матеріали до них, матеріали щорічного оцінювання виконання державним службовцем покладених на нього обов’язків і завдань;
 • про розробку та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.
 •           4. Службова інформація у сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж:

 • щодо засобів електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних мереж Центру;
 • структура, топологія, технічні параметри телекомунікаційної мережі Центру;
 • паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації;
 • відомості про організацію, структуру, топологію, паролі доступу до баз даних інформаційних ресурсів (систем) Центру.
 •          5. Службова інформація у сфері фінансово-господарської діяльності:

 • аналітичні таблиці з розробки та аналізу річних звітів і балансів;
 • документи (довідки, акти, доповідні записки) комплексних перевірок виконання бюджету;
 • особові рахунки по нарахуванню заробітної плати працівникам Центру;
 • первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів;
 • оборотні відомості по обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів;
 • журнал реєстрації договорів;
 • договори, укладені з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями;
 • журнал видачі шляхових листів, видачі палива, доручень;
 • документи (протоколи засідань інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію;
 • акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності Центру, документи (довідки, доповідні записки) до них;
 • листування з органами державного управління з питань бюджету;
 •  бюджетні запити головних розпорядників обласного і державного бюджетів;
 • документи (розрахунки, довідки, листування) по складанню проектів кошторисів Центру та їх виконання.
 •          6. Службова інформація у сфері профільної діяльності:

 • відомості, що місяться в особових рахунках одержувачів допомог і компенсацій;
 • відомості, що містяться у книгах реєстрації особових рахунків, повідомлень, списків поштових переказів;
 • листування з центрами поштового зв’язку, з банківськими установами, райвійськкоматами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
 • листування з управліннями праці та соціального захисту населення з питань призначення та перерахунку допомоги;
 • відомості нарахування, реєстри відомостей, супровідні відомості;
 • списки – розпорядження на перерахунки допомоги по законах України, списки доплат;
 • списки учнів шкіл-інтернатів, списки померлих та вибувших громадян, списки двійників;
 • контрольно-інвентаризаційні відомості, акти про проведену інвентаризацію;
 • довідки начальника відділу та головних спеціалістів;
 • відомості, що містяться у книгах обліку повідомлень, перевірки особових справ і документів;
 • інформація, що міститься у книгах обліку помилок районних та міських управлінь праці та соціального захисту населення;
 • відомості, що містяться у журналах порушень строків призначень різних видів допомог;
 • плани роботи відділів Центру та звіти про їх виконання;
 • електронна інформація, яка передається на банківські установи;
 • відомості, що містяться у журналах надходження і обробки електронної інформації;
 • відомості, що містяться у журналах обліку виправлень „жовтих карток”;
 • відомості, що містяться у журналах обліку замовлень на повторну передачу інформації;
 • відомості, що містяться у журналах реєстрації замовлень на виконання робіт по обробці баз особових рахунків;
 • інформація, що міститься у журналах реєстрації обліку електронної інформації;
 • заявки на виконання робіт по обробці баз особових рахунків;
 • замовлення на виправлення „жовтих карток”, електронної інформації та замовлення на повторну передачу інформації;
 • інформація, що міститься у підшивках виконаних завдань на обробку баз особових рахунків та завдань на виконання прийому/передачі електронної інформації;
 • інформація, що міститься у підшивках ведення листів обмінного фонду;
 • відомості, що містяться у протоколах фіксації та протоколах фіксації невиплат;
 • відомості, що містяться у реєстрах передачі та підшивках супровідних відомостей.